Reklamace

JAK REKLAMOVAT ZBOŽÍ?

Reklamace upravuje reklamační řád 2008/2009, vypracovaný v souladu se Zákonem o ochraně spotřebitele a v souladu s Občanským zákoníkem. Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. 

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží a dále na vady způsobené špatným užíváním, neodbornou manipulací, nedodržením návodu k používání zboží, porušením obvyklých zásad užívání zboží, zásahem vyšší moci, rychle se kazící zboží - čerstvá zelenina, ovoce, mražené potraviny atd. nejsou zahrnuty v možnosti pro reklamaci.

 

Reklamace mohou být podány do 14 dnů od převzetí objednávky.

Reklamace přijímá obchodní oddělení (tel.: 777 863 286, info@shalamar.cz). O každé reklamaci je třeba provést záznam.

 

Nebereme zodpovědnost za zaplacení poštovného při Vaši reklamaci. Vámi zaslané reklamované zboží bude uhrazeno Vámi

K reklamaci je kupující povinen ve všech případech předložit doklad osvědčující nákup reklamovaného zboží u prodávajícího. Reklamace včetně odstranění vady musí být prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace nebo v delší lhůtě, na které se prodávající a kupující mohou dohodnout.

 

KUPUJÍCÍ MÁ NÁROK NA TYTO FORMY ODSTRANĚNÍ VAD:

  1. dodání bezvadného zboží za zboží vadné
  2. dodání chybějícího množství zboží
  3. odstranění vad opravou
  4. přiměřená sleva z kupní ceny
  5. odstoupení od smlouvy, jedná-li se o vadu podstatnou

PODMÍNKY REKLAMACE

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout po převzetí zboží od prodávajícího. Pokud je zboží předáváno zasilatelskou službou, je kupující povinen ihned prohlédnout zásilku při jejím převzetí.

NÁLEŽITOSTI REKLAMAČNÍHO PROTOKOLU

V tomto písemném vyrozumění musí být uveden název, sídlo a IČO kupujícího a dále číslo balíku, číslo faktury, (popř. její kopie) kód a název zboží, množství a cena. Dále je třeba uvést popis vady. V případě poškození zboží je nutné přiložit i fotografie poškození, včetně fotografie balíku, včetně výplní a štítku od přepravce.

 

Bez těchto náležitostí není možné reklamaci vyřídit.